หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
การบริการ
โครงการที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
โครงการที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12/3/2552
     
แนวทางจัดทำและหลักเกณฑ์การพิจารณรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
แนวทางจัดทำและหลักเกณฑ์การพิจารณรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่
12/3/2552
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/10/2550
     
การติดต่อราชการด้านการเหมืองแร่
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
2/7/2550
     
ข่าวบริการ
เพื่อความสะดวกของสมาชิก และเพื่อให้มีเอกสารในการติดต่อ ประสานกับ ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2/7/2550
     

  <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | [5]
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org