หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
การบริการ
ประโยชน์แร่ยิปซัม   
แร่ยิปซัม
17/1/2556
     
สถิติแร่   
สถิติการผลิต,การส่งออก,การใช้แร่ทุกชนิด พ.ศ.2553-2555(มค.-กย.)
17/1/2556
     
หลักปฏิบัติในการทำเหมืองแร่
หลักปฏิบัติในการทำเหมืองแร่
27/9/2554
     
การฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองแร่ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2554
ฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
11/2/2554
     
การแก้ปัญหาดินด้วยแร่ ณ 7 มกราคม 2554
แก้ไขปัญหาดินด้วยแร่
7/1/2554
     
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
23/3/2552
     
รูปแบบของการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ทำเหมืองแร่ระหว่างดำเนินการ
รูปแบบของการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ทำเหมืองแร่ระหว่างดำเนินการ
16/3/2552
     
แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ โรงโม่และบดย่อยหิน
12/3/2552
     
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่
12/3/2552
     
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12/3/2552
     

  <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | Next>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org