หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
การบริการ
การแก้ปัญหาดินด้วยแร่ ณ 7 มกราคม 2554   
แก้ไขปัญหาดินด้วยแร่
7/1/2554
     
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
23/3/2552
     
รูปแบบของการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ทำเหมืองแร่ระหว่างดำเนินการ
รูปแบบของการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ทำเหมืองแร่ระหว่างดำเนินการ
16/3/2552
     
แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ โรงโม่และบดย่อยหิน
12/3/2552
     
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่
12/3/2552
     
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12/3/2552
     
โครงการที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12/3/2552
     
แนวทางจัดทำและหลักเกณฑ์การพิจารณรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แนวทางจัดทำและหลักเกณฑ์การพิจารณรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่
12/3/2552
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/10/2550
     
การติดต่อราชการด้านการเหมืองแร่
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
2/7/2550
     

  <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | Next>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org