หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
การบริการ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขยื่นคำขอต่ออายุและอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
27/11/2560
     
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   
หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความเห็นของชุมชนเพื่อพิจารณาอนุญาตประทานบัตรให้ทำเหมืองแร่
27/11/2560
     
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
18/3/2556
     
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
แร่ตะกั่ว-สังกะสี
8/2/2556
     
ประโยชน์แร่ดินขาว
แร่ดินขาว
8/2/2556
     
ประโยชน์แร่เงิน
แร่เงิน
8/2/2556
     
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
แร่เซอร์คอน
8/2/2556
     
ประโยชน์แร่ทรายแก้ว
แร่ทรายแก้ว
8/2/2556
     
ประโยชน์แร่ควอตซ์
แร่ควอตซ์
8/2/2556
     
ประโยชน์แร่พลวง
แร่พลวง
8/2/2556
     

  [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org