หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
29 กรกฎาคม 2564
 การดำเนินงาน
 
การดำเนินงานโดยภาพรวมของคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่

   1. สร้างศรัทธาและความร่วมมือจากสมาชิก / ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของประเทศชาติโดยส่วนรวม

   2. ดำเนินกิจกรรมสภาการเหมืองแร่อย่างเป็นระบบ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โดยประมวล แนวความคิดที่สร้างสรรค์ต่ออุตสาหกรรม ธุรกิจเหมืองแร่ และการตลาด ประสานร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมให้สภาฯ เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ
   3. สร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ/ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมกรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสถาบันการเงิน เป็นต้น
   4. ประชาสัมพันธ์ผลงานและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานงาน กับหน่วยงานด้านเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่าง ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือจัดประชุมสัมมนา พร้อมทั้งจัดทำข่าวสารสภาการเหมืองแร่ เพื่อเผยแพร่ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไปยังสมาชิก สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   5. สร้างพลังจากการรวมกลุ่มและความร่วมมือของสมาชิก / ผู้ประกอบการ เป็นเครื่องมือในการ ต่อสู้ปัญหา
   6. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ นำทรัพยากรแร่มาใช้
   7. รณรงค์หารายได้แก่สภาการเหมืองแร่ เพื่อให้การดำเนินงาน 6 ข้อ ข้างต้นสัมฤทธิ์ผล
 
การบริการ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
ราคาประกาศแร่ดีบุก
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
   
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org