หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
29 กรกฎาคม 2564
 สมัครสมาชิก
 
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่
 
นิติบุคคล
       - สำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่รับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
         ข้อ) ประกอบกิจการค้าแร่....ประกอบกิจการเหมืองแร่.....(รับรองสำเนาพร้อมประทับตราทุกหน้า)
       - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ลงนามผูกพันหุ้นส่วนบริษัท (รับรองสำเนา)
      
 
บุคคลธรรมดา
       - สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
       - สำเนาทะเบียนบ้าน  (รับรองสำเนา)
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก  
       1) ค่าลงทะเบียน รายละ 3,000 บาท (ชำระกรณีสมัครใหม่เท่านั้น)
       2) ค่าบำรุงประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง)
           2.1) ประเภทสามัญ และสมทบ    5,000 บาท
           2.2) ประเภทชั่วคราว    2,000 บาท
 
การยื่นใบสมัคร
       - กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
       - ลงลายมือชื่อในใบสมัคร กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงลายมือชื่อในใบสมัครต้องตรงกับจำนวนหรือชื่อกรรมการ
         ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและประทับตรายาง
      
       - สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.miningthai.org เพื่อกรอกรายละเอียด และลงชื่อใน
         ใบสมัครมอบให้บุคคลอื่นนำไปยื่นสมัครแทนได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนสมาชิก
โทรศัพท์ 0-2275-7684-6 ,0-2276-9529  แฟ๊กซ์ 0-2692-3321
การบริการ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
ราคาประกาศแร่ดีบุก
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
   
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org