หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
26 กันยายน 2561
ผู้บริหาร
 รายนามคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
1.
นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
2.
นายเข็มชาติ ว่องชาญกิจ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
3.
นายยุทธ เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
4.
นายดิเรก รัตนวิชช์ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
5.
นายสุทธิเลิศ วีระไพบูลย์ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
6.
นางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
7.
นายณรงค์ จำปาศักดิ์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
8.
นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว กรรมการสภาการเหมืองแร่
9.
นายทวี ทวีสุขเสถียร กรรมการสภาการเหมืองแร่
10.
นายวัลลภ การวิวัฒน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
11.
นายศิรสิทธิ์ สืบศิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่
12.
นายอนุพงศ์ โรจนสุพจน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
13.
นายยงยุทธ รัตนศิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่
14.
นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
15.
นายสุรชิต มานะจิตต์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
16.
นายอภิชาติ สายะสิญจน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
17.
นายศิริชัย มาโนช กรรมการสภาการเหมืองแร่
18.
นายสุเทพ สุนทรารัณย์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
 เลขาธิการสภาการเหมืองแร่
  นายสมพร อดิศักดิ์พานิชกิจ      เลขาธิการสภาการเหมืองแร่
 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการเหมืองแร่
ว่าง   ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการเหมืองแร่ 
                                             
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
   
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org