หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
17 สิงหาคม 2562
ผู้บริหาร
 รายนามคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
1.
นายเข็มชาติ ว่องชาญกิจ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
2.
นางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
3.
นายดิเรก รัตนวิชช์ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
4.
นายยุทธ เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
5.
นายวัลลภ การวิวัฒน์ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
6.
นายทวี ทวีสุขเสถียร รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
7.
นายศิริชัย มาโนช กรรมการสภาการเหมืองแร่
8.
นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
9.
นายณรงค์ จำปาศักดิ์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
10.
นายอนุพงศ์ โรจนสุพจน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
11.
นายศิรสิทธิ์ สืบศิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่
12.
นายยงยุทธ รัตนศิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่
13.
นายสุเทพ สุนทรารัณย์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
14.
นายสุรชิต มานะจิตต์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
15.
นายอภิชาติ สายะสิญจน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
16.
นายสุรพล อุดมพรวิรัตน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
17.
นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม กรรมการสภาการเหมืองแร่
18.
นายอับดุลลาเตะ ยากัด กรรมการสภาการเหมืองแร่
 เลขาธิการสภาการเหมืองแร่
  นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์      เลขาธิการสภาการเหมืองแร่
 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการเหมืองแร่
นางอรพิณ เปรื่องการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการเหมืองแร่ 
                                             
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
   
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org