หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
29 กรกฎาคม 2564
ผู้บริหาร
 รายนามคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
1.
นางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
2.
นายยุทธ เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
3.
นายดิเรก รัตนวิชช์ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
4.
นายวัลลภ การวิวัฒน์ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
5.
นายทวี ทวีสุขเสถียร รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
6.
นายอนุพงศ์ โรจนสุพจน์ รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
7.
นายศิริชัย มาโนช รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
8.
นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
9.
นายศิรสิทธิ์ สืบศิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่
10.
นายณรงค์ จำปาศักดิ์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
11.
นายยงยุทธ รัตนศิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่
12.
นายสุเทพ สุนทรารัณย์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
13.
นายนวพล พุทธานนท์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
14.
นายอภิชาติ สายะสิญจน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
15.
นายสุรพล อุดมพรวิรัตน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่
16.
นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม กรรมการสภาการเหมืองแร่
17.
นายอับดุลลาเตะ ยากัด กรรมการสภาการเหมืองแร่
18.
นายตติกร บูรณธนานุกิจ กรรมการสภาการเหมืองแร่
 เลขาธิการสภาการเหมืองแร่
  นายสุรพล อุดมพรวิรัตน์      กรรมการสภาการเหมืองแร่ ทำการแทน เลขาธิการสภาการเหมืองแร่
 ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการเหมืองแร่
นางอรพิณ เปรื่องการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการเหมืองแร่ 
                                             
การบริการ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
ราคาประกาศแร่ดีบุก
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
   
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org