หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
13 มิถุนายน 2564
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
พระราชบัญญัติี่ที่เกี่ยวข้องของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   
1. พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526 ...( PDF )
2. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ...( PDF )
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ...( PDF )
4. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ...( PDF )
5. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ...( PDF )
6. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ...( PDF )
7. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ...( PDF )
8. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปี พ.ศ.2490 ...( PDF )
9. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ...( PDF )
10. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 ...( PDF )
11. ข้อบังคับว่าด้วยการรับสมัคร ...( DOC )
12. ข้อบังคับการเลือกตั้ง ...( DOC )
13. ระเบียบการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากร.pdf ...( PDF )
การบริการ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
ราคาประกาศแร่ดีบุก
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
   
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org