หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
11 เมษายน 2564
 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนในการประสานนโยบายกับภาครัฐเพื่อนำทรัพยากรแร่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติ ผลักดันให้มีการประกอบการด้านเหมืองแร่ได้อย่างราบรื่นเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
 
 พันธกิจ (Mission) 
1. เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานงานและร่วมมือกับภาครัฐทุก ระดับ เพื่อลดปัญหาและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจ เหมืองแร่
2. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในการทำเหมือง การเพิ่มมูลค่าแร่ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการประกอบการของ มวลสมาชิก
4. ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองรักษาประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็น ธรรม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมนุม
 
การบริการ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
ราคาประกาศแร่ดีบุก
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
   
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org