หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
11 เมษายน 2564
 แนะนำองค์กร
 
 การบริหาร 
 • สภาการเหมืองแร่บริหารงานโดยคณะกรรมการภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ในการประชุมสมาชิกประจำปี สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการตามประเภทของสมาชิก
 • คณะกรรมการที่รับเลือกตั้งมีจำนวนสิบแปดคน ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกสามัญจำนวนสิบสองคน และกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกสมทบจำนวนหกคน
 • กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
 • ในการบริหารงานภายใน คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นหนึ่งชุดประกอบด้วยกรรมการจำนวนตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกลองและพิจารณางานต่าง ๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการ และหรือสั่งการแทนคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คณะกรรมการจะแต่งตั้งเลขาธิการสภาการเหมืองแร่ขึ้นหนึ่งคนมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสภาการเหมืองแร่ ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการและเป็นผู้แทนของสภาการเหมืองแร่ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลนอก
 •  
  การบริการ
  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
  ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
  ราคาประกาศแร่ดีบุก
  ดาวน์โหลด
  ข้อมูลสถิติแร่
  รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
  การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
  เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
   
  เว็บลิงค์
  เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
   
     
   
   
   

  สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
  E-mail Contact : miningthai@miningthai.org