หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
16 ตุลาคม 2562
 แนะนำองค์กร
 
 นโยบายการดำเนินงานโดยภาพรวมของคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
1. สร้างศรัทธาและความร่วมมือจากสมาชิก / ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม
2. ดำเนินกิจกรรมสภาการเหมืองแร่อย่างเป็นระบบ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โดยประมวลแนวความคิดที่สร้างสรรค์ต่ออุตสาหกรรมธุรกิจเหมืองแร่และการตลาด ประสานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ให้สภาการเหมืองแร่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ต่อไป
3. สร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ/ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการเงิน เป็นต้น
4. ประชาสัมพันธ์ผลงานและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมโดยประสานงานกับหน่วยงานด้านเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือจัดประชุมสัมมนา พร้อมทั้งจัดทำข่าวสารสภาการเหมืองแร่ เพื่อเผยแพร่ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไปยังสมาชิก สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างพลังจากการรวมกลุ่มและความร่วมมือของสมาชิก / ผู้ประกอบการ เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ปัญหา
6. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ การนำทรัพยากรแร่มาใช้
7. รณรงค์หารายได้แก่สภาการเหมืองแร่ เพื่อให้การดำเนินงาน 6 ข้อ ข้างต้นสัมฤทธิ์ผล
 
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
   
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org