หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
11 เมษายน 2564
 แนะนำองค์กร
 
 ประวัติ
     สภาการเหมืองแร่คือ สถาบันซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจเหมืองแร่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการทั้งหลาย ในการประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างเอกชนกับรัฐ เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ในทุกวิถีทางให้แก่อุตสาหกรรมและธุรกิจอันเกี่ยวกับเหมืองแร่
     สภาการเหมืองแร่ก่อตั้งโดยการสนับสนุนของสมาคมเหมืองแร่ต่างๆ กรมทรัพยากรธรณี และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายผ่านรัฐสภาจนได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526 ขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2526 เนื่องจากแร่เป็นทรัพยากรของชาติที่ใช้หมดแล้วจะไม่สามารถหาสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้และในปัจจุบันอุตสาหกรรมเหมืองแร่และธุรกิจเหมืองแร่ทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สมควรจัดตั้งสภาการเหมืองแร่ขึ้น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่และธุรกิจเหมืองแร่
 
 
การบริการ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
ราคาประกาศแร่ดีบุก
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
   
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org