หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   เอกสารดาวน์โหลด
 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
พรบ.แร่ พ.ศ....ฉบับผ่านความเห็นของ สนช
ใบสมัครสมาชิก
รายชื่อตลาดเก่ายิปซัม
รายชื่อตลาดใหม่ยิปซัม 3 กันยายน 2550
กฎกระทรวงกำหนดหินดินทราย
ถ้าที่ดินมีแร่
คุณลักษณะแร่
รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ
รายชื่อสมาชิกประเภทสมทบ
รายชื่อสมาชิกประเภทชั่วคราว
รายชื่อโรงแต่งแร่
รายชื่อข้อมูลประทานบัตรแร่
รายชื่อเหมืองหินทั่วประเทศ
รายชื่อโรงประกอบโลหกรรม
รายชื่อผู้ประกอบการเหมืองแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่
รายชื่อสมาชิกชั่วคราวพ้นสภาพ ปี 2552
รายชื่อใบอนุญาตอาชญาบัตร
รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552
รายชื่อสมาชิกสมทบพ้นสภาพ ปี 2552
รายชื่อสมาชิกสามัญพ้นสภาพ ปี 2552
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่เหมืองแร่
บรรยายพิเศษ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ปัญหาของกฎหมายเสนอแนวทางพัฒนาและกรอบแนวคิดในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ฯ ผลการศึกษาปี 64
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอประทานบัตร การออก การต่ออายุ พ.ศ.2558
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเนินการเกียวกับอาชญาบัตร พ.ศ. 2558
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ..
แร่เศรษฐกิจของไทย
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org