หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐาน
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 26/6/2555

 ขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานแอมโมเนียมไนเทรดสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
 
           คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการทบทวนข้อกำหนดรายการต่าง ๆ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกำหนดหรือแก้ไขมาแล้วทุก ๆ 5 ปี โดยให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหนังสือเวียนถามความเห็นจากกรรมการวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
           สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงขอให้สภาการเหมืองแร่ช่วยเผยแพร่การขอข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาว่า เห็นควรยืนยันให้ใช้มาตรฐานดังกล่าวต่อไป หรือแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกมาตรฐานดังกล่าว
 
           สภาการเหมืองแร่จึงขอเชืญท่านสมาชิก โปรดพิจารณาและแจ้งข้อคิดเห็นในแบบเสนอข้อคิดเห็น และส่งแบบเสนอข้อคิดเห็นไปที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-202-3361 โทรสาร 02-354-3161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org