หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  สรุปผลการประชุมสภาฯ พบสมาชิก
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 2/12/2553

 

การประชุมสมาชิกพบคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

วันที่  26  พฤศจิกายน  2553  เวลา  10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาการเหมืองแร่   กรุงเทพฯ

                                เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2553   สภาการเหมืองแร่ได้มีการประชุมสมาชิกพบคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ให้กับสมาชิก   การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  28  คน ประกอบด้วย  ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่   รองประธานกรรมการฯ   กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และสมาชิกสภาการเหมืองแร่ซึ่งมาจากหลากหลายชนิดแร่  อาทิเช่น  แร่หินอุตสาหกรรม  แร่ยิปซัม  แร่โพแทส  ฯลฯ   ในการประชุมสมาชิกได้เสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆดังนี้

                1.  ประทานบัตร  และใบอนุญาตต่าง ๆ ล้าช้า

                2.  ปัญหาการขอมีและใช้วัตถุระเบิดมีความล่าช้า    มีขั้นตอนมาก    ระยะเวลาใบอนุญาต

                     สั้นเพียง 1 ปี

                3.  ปัญหาไม่รับคำขอประทานบัตรแร่ยิปซัม   ระยะเวลาใบอนุญาตส่งออกสั้นเพียง 1 เดือน

                     ไม่ทัน   การจัดสรรโควตาไม่เป็นธรรม   โควตาไม่เพียงพอ 

                4.  การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้   เพื่อการทำเหมืองแร่  ล่าช้า

                5.  พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ทำเหมืองแร่ไม่ได้

                6.  ปัญหาเรื่องการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่โพแทส

                7.  ปัญหาเรื่องการทำและการพิจารณา EIA  และ  IEE  อยู่ในระดับเดียวกัน

หลังจากได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิกแล้ว   คณะกรรมการสภาฯ และเลขาธิการได้ร่วมกันให้ข้อมูล   ชี้แจง   และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก   โดยในเบื้องต้นปัญหากรณีการขอมีและใช้วัตถุระเบิด  ซึ่งเป็นประเด็นที่สมาชิกประสบปัญหาเป็นส่วนใหญ่  สภาการเหมืองแร่ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553       เวลา  09.30 น.    ห้องประชุมสภาการเหมืองแร่  กรุงเทพมหานคร  เพื่อรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีและใช้วัตถุระเบิดให้ครอบคลุมทุกประเด็น   เพื่อที่จะนำเสนอให้ภาครัฐพิจารณาช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org