หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  การประชุมสัมมนาเรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่”
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 30/11/2563

 

การประชุมสัมมนาเรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่”

สภาการเหมืองแร่ เห็นว่า การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่ทั้งระหว่างดำเนินการและหลังการดำเนินการให้กลับสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่ก่อนการทำเหมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ลดทัศนียภาพที่ไม่ชวนมองแล้ว ยังจะเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทั้งของผู้ประกอบการและของอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นได้ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่ ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวอนงค์ศรี ศรีพลอย นิติกรชำนาญการ และนางสาวอุไรวรรณ สถิตย์พงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพเหมือง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org