หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  กพร. จัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 2/12/2562

 

กพร. จัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน

กพร. จัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน The Seventh ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (The 7th AMMin) and Associated Meetings/Events

กพร. จัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน The Seventh ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (The 7th AMMin) and Associated Meetings/Events

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Seventh ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (The 7th AMMin) and Associated Meetings/Events ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านแร่ธาตุระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดการยกระดับการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ธาตุในภูมิภาคอาเซียน และเกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนของภูมิภาคอาเซียน

 

การประชุมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1) The 7th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals: The 7th AMMin หรือ การประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7

2) The 19th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals: The 19th ASOMM หรือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 19

3) The 12th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals+3 (CHINA, JAPAN, Republic of Korea) Consultation: The 12th ASOMM+3 หรือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุ ร่วมกับ 3 ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 12

4) The 2nd  ASEAN Mineral Awards Board of Judge Meeting หรือ Board of Judge : BOJ หรือการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีเด่นระดับอาเซียน เพื่อตัดสินรางวัล ASEAN Mineral Awards

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org