หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 2/12/2562

 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

กรมอุตสาหกรรมพื้นบานและการเหมืองแร่ ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการให้คำแนะนำ ให้ความรู้รวมถึงการตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว กพร.กองบริหารสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ ชั้น ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ ฯ


            สำหรับสถานประกอบการที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
และไม่เคยเข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียว สภาการเหมืองแร่จึงขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org