หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนตุลาคม 2561
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 7/10/2562

 โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนตุลาคม 2561
 
    1.  โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 9/2559 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29596/15929 และประทานบัตรที่ 29536/15091 เจ้าของโครงการ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 
    2.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ อทำปูนขาว และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 24828/16164 เจ้าของโครงการ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอ บี อี เอ็น เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
    3.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 เจ้าของโครงการ บริษัท ศิลาสัมพันธ์ จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง  บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 
    4..  รายการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่ดินขาว โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 6303/15873 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25272/14905 ประทานบัตรที่ 25313/16096 สถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ ใบอนุญาตที่  1/2549 สถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือ มูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ใบอนุญาตที่ 1/2549 และสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำข่นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ใบอนุญาตที่ 2/2549 เจ้าของโครงการ บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ตั้ง ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จังหวัดระนอง บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org