หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  การจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 30/4/2562

 

การจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 สร้างความร่วมมือพัฒนาด้านแร่ในอาเซียน

               นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 หรือ The 16th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (Working Groups) : 16th ASOMM WGs ว่า ในปี 2562 โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการประชุมคณะทำงานด้านแร่ธาตุอาเซียนระดับอธิบดีหรือผู้แทนจากสมาชิกประเทศอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย โดยการประชุมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในเชิงนโยบายในการพัฒนาด้านแร่ธาตุในประเทศสมาชิกอาเซียนวันที่ 18 มีนาคม 2562  ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org