หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2562
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 18/3/2562

 ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2562 
 
        คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2562 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอนโยบายและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมด้วยงบดุลประจำปี   ในโอกาสนี้ สภาการเหมืองแร่จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและร่วมบรรยายพิเศษ
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org