หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ลุ้นผ่านร่างกม.การนิคม ให้อำนาจเบ็ดเสร็จกนอ.
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 8/1/2562

 

ลุ้นผ่านร่างกม.การนิคม ให้อำนาจเบ็ดเสร็จกนอ.

       ร่างกฎหมาย กนอ.ฉบับใหม่ใกล้คลอด เปิดทางให้อำนาจอนุมัติ-อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ one stop service นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ได้เข้าไปชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดสาระสำคัญที่แก้ไขและกำหนดไว้ภายใต้ พ.ร.บ.การนิคมฯฉบับใหม่ ซึ่งยกร่างขึ้นมาแทนฉบับปี 2522 หลังจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณา คาดว่าจะประกาศใช้ภายในปี 2562

       “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สามารถดำเนินกิจการต่าง ๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น เช่น มีความสามารถในการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในนิคม กำหนดราคาขายที่ดินและส่วนควบในนิคมอุตสาหกรรมคืนให้แก่ กนอ.ให้ชัดเจน รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด เพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามเนื้อที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร เป็นต้น”

        นายสมชายกล่าวว่า ผลจากการผ่านร่างกฎหมายนี้ จะทำให้ กนอ.สามารถดำเนินการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้จากเดิมมากขึ้น อาทิ

1. การดำเนินกิจการท่าเรืออุตสาหกรรม รวมทั้งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จำเป็นได้เฉพาะในเขตอุตสาหกรรม

2.การจัดตั้งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ เช่น การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.การเข้าร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นในต่างประเทศของ กนอ. หรือสามารถออกไปลงทุนต่างประเทศได้ เพื่อสามารถดำเนินกิจการต่าง ๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น

4.ให้ผู้ว่าการ กนอ.มีอำนาจอนุมัติ อนุญาตในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์ ภายใต้กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.ว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการผังเมือง ขณะเดียวกันยังให้ กนอ.มีอำนาจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติ อนุญาตอีก 6 ฉบับ รวมเป็นกฎหมาย 9 ฉบับ

5.ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมซึ่งเป็นคนต่างด้าว หากเลิกกิจการและได้จำหน่ายที่ดินที่ได้รับกรรมสิทธิ์นั้นแก่ กนอ. ให้คิดตามราคาที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมนั้นซื้อมา

6.ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมซึ่งเป็นคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดในนิคมอุตสาหกรรมได้ 7.เพื่อรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อพาณิชยกรรมได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่นักลงทุนอันเป็นการจูงใจให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เพราะเดิม กนอ.ไม่สามารถให้นำเข้ามาเพื่อการพาณิชย์ จึงไม่สามารถพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้

ประชาชาติธุรกิจ 4 ม.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org