หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบ"กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี"
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 8/1/2562

 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบ"กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี"
 
       สภาการเหมืองแร่ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบ "กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี"
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ผ่านรายการ "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยภาคใต้"
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 20.20 น. - 22.00 น. ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท.
โดยท่านสามารถติดต่อบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-0700 - 19 (20 คู่สาย)
 
      หากสมาชิกท่านใด ไม่ได้รับความสะดวกในการประสานการบริจาค สภาการเหมืองแร่ยินดีให้ความช่วยเหลือในการประสานงานและนำส่งใบเสร็จรับเงินในนามสมาชิกผู้บริจาคให้ท่านต่อไป ผู้ประสานงานสภากาเหมืองแร่
คุณอรพิณ เปรื่องการ โทร.02-275-7684-6 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org