หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ขอให้ท่านสมาชิกที่ได้รับอนุญาตยุทธภัณฑ์ฯปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 27/9/2561

 ขอให้ท่านสมาชิกที่ได้รับอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ แอมโมเนียมไนเตรท วัตถุระเบิด สายชนวน และแก๊ป ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ดำเนินการรายงานยอดการซื้อ มี ใช้ยุทธภัณฑ์ ตามบัญชีรับ-จ่ายยุทธภัณฑ์ (แบบ ย.ภ.๘) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org