หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  สภาการเหมืองแร่ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญประจำปี 2561
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 14/8/2561

 

สภาการเหมืองแร่ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญประจำปี 2561

 

           คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้กำหนดจัดประชุมวิสามัญประจำปี 2561    ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561  ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

           สภาการเหมืองแร่ได้มีการจัดประชุมเสวนาเรื่อง"ถาม - ตอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560"โดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  และเลือกตั้งกรรมการสภาการเหมืองแร่

 

           08.30  น. - 09.30  น.  ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

           09.30  น. - 10.00  น.  พิธีเปิดการประชุม โดย อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

           10.00  น. - 12.00  น.  การเสวนาเรื่อง "ถาม-ตอบ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560"

           12.00  น. - 13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน

           13.00  น.                  เลือกตั้งกรรมการ จำนวน 9 ท่าน แทนกรรมการที่จะพ้น

                                          จากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาการ

                                          เหมืองแร่ พ.ศ.2526   และปิดประชุม

 

           สภาการเหมืองแร่ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่าน ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของสภาการเหมืองแร่ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ สภาการเหมืองแร่ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อสภาฯ จะได้รวบรวมให้ครบองค์ประชุมต่อไป

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org