หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ต่ออายุทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 28/6/2561

 ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ต่ออายุการขึ้นทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2517แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 และมาตรา 187 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560
 
1.  นายพิสิษฐ์ เล้าอรุณ
 
2.  นายธีระศักดิ์ โชยราช
 
3.  นางสาวจุฬาวรรณ มะโนราช
 
4.  นายประสงค์ ชวดนุช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org