หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา"แนวทางสร้างความโปร่งใสสู่สังคมใหม่ไร้สินบน"
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 12/6/2561

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา"แนวทางสร้างความโปร่งใสสู่สังคมใหม่ไร้สินบน"
 
          สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา"แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน" เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกำหนดมาตรการสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน และเกิดการบูรณาการความรู้และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
 
          สภาการเหมืองแร่ จึงขอเชิญท่านสมาชิก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความส่งแบบตอบรับให้สำนักงาน ป.ป.ช. หรือลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/LoltQlfd1JFp2hR7  ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561   โทรศัพท์ 022826768
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org