หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  โครงการผลิตบุคคลากรช่างเทคนิคเหมืองแร่
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 20/3/2561

 

โครงการผลิตบุคคลากรช่างเทคนิคเหมืองแร่

        อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาบุคลากรในสายงานเหมืองแร่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง อีกทั้งแหล่งความรู้หรือสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในประเทศก็มีอยู่อย่างจำกัด โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันที่เปิดสอนภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่เพียงแค่ 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำให้การศึกษาเกี่ยวกับเหมืองแร่จำกัดอยู่เพียงแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบุคลากรได้ในระดับวิศวกรเท่านั้นในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงขาดแคลนบุคลากรระดับช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการทำเหมืองแร่ที่จะมาเติมเต็มและผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมาก

       บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ จึงจัดตั้ง “โครงการเทคนิคเหมืองแร่” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ โดยทำข้อตกลงความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรระดับช่างเทคนิคด้านเหมืองแร่ที่มีคุณภาพผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากลและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองแผนการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2579เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

       ในปีแรกของโครงการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้รับเลือกให้เป็นสถาบันนำร่องของโครงการ โดยมีนักศึกษาระดับปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 จำนวน 16 คน และนักศึกษา 6 คนในจำนวนนี้ยังได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับ ปวส. จำนวน 2 ปี จำนวนคนละ 50,000 บาท โดยหลักสูตรเทคนิคเหมืองแร่จะเป็นการเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเหมืองแร่นอกเหนือไปจากหลักสูตรช่างเทคนิคในสาขาต่างๆ ที่มีอยู่เดิม และมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งนอกจากการสอนในห้องเรียนแล้ว ในหลักสูตรยังมีการทัศนศึกษาดูงานในเหมืองแร่ต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสฝึกงานในเหมืองแร่และสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานในด้านการทำเหมืองแร่ต่อไป

        ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติการหรือช่างเทคนิคถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกมาก ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรของโครงการนี้และร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในด้านการทำเหมืองแร่ ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ

        นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการให้กับวิทยาลัย กล่าวว่า “ทางวิทยาลัยมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมพัฒนาโครงการนี้เพราะถือเป็นมิติใหม่ของอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรเฉพาะทางแบบนี้ นักศึกษาของเราจะได้มีโอกาสที่ดีในด้านอาชีพและรายได้ เพราะอุตสาหกรรมเหมืองแร่กำลังเติบโต โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่กำลังจะมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในหลายจังหวัดเยาวชนในพื้นที่ก็เริ่มสนใจการเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากความรู้ในด้านวิชาการแล้วนักศึกษายังจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องประสบการณ์และความชำนาญในสายงานมากกว่าคนอื่น ๆ”

       พลโทมงคล จิวะสันติการ รองประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการศึกษาในระบบทวิภาคีที่นอกจากจะให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการฝึกงานแล้ว เรายังสร้างหลักสูตรพิเศษซึ่งถือเป็นความรู้ใหม่ในระดับอาชีวศึกษา และมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานในท้องถิ่นเพราะในฐานะสถานประกอบการเราก็จะเป็นแหล่งรองรับแรงงานจำนวนมากในอนาคตอันใกล้เราอยากเห็นคนรุ่นใหม่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวในชุมชนบ้านเกิด โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานไกลบ้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนซึ่งก่อให้เกิดความเจริญและการกระจายรายได้ที่ส่งผลให้เกิดการเติบโตในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย”

       วัตถุประสงค์ของโครงการเทคนิคเหมืองแร่นอกจากจะสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแล้ว ยังตอบโจทย์ให้กับเยาวชนที่ต้องการความรู้ควบคู่ไปกับการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในสายงานเพื่อโอกาสทางอาชีพ โดยหนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ น.ส.รัชฎาภรณ์ ทั้งพรม เผยว่า ที่ตนสมัครเข้าร่วมโครงการเทคนิคเหมืองแร่ เพราะเห็นว่าเป็นความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ อีกทั้งจังหวัดชัยภูมิก็กำลังจะมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่เกิดขึ้น ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำงานใกล้บ้าน ได้อยู่กับครอบครัวและร่วมสร้างความเจริญให้กับชุมชนบ้านเกิด

     ทั้งนี้ โครงการมีความมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ โดยวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาของโครงการพร้อมทั้งขยายโครงการไปยังสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ต่อไป เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

      สภาการเหมืองแร่จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยขอให้ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อโดยตรงที่                 คุณศุภรัตน์ อังคณาภิวัฒน์บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)โทร. 083-016-4884

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org