หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  สภาวิศวกรประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 28/2/2561

 สภาวิศวกรประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7
 
       เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิศวกรชุดปัจจุบัน สมัยที่ 6 จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลง จึงได้ออกประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7
 
      สภาการเหมืองแร่จึงขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครการเลือกตั้งของสภาวิศวกร สมัยที่ 7 หากท่านใดสนใจเข้าสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิศวกร โปรดสมัครตามแบบกำหนด และขอให้ติดต่อสภาวิศวกร โดยตรงต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org