หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  สภาฯเข้าพบเลขาธิการ ส.ป.ก.หารือข้อปัญหาการขอใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 14/2/2561

 
สภาการเหมืองแร่เข้าพบเลขาธิการ ส.ป.ก.หารือข้อปัญหาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
 
       สภาการเหมืองแร่เข้าพบเลขาธิการ ส.ป.ก.หารือข้อปัญหาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. พร้อมยื่นหนังสือถึง เลขาธิการ ส.ป.ก.
 
 
หมายเหตุ  :  ผู้ที่ได้รับความยินยอมจาก ส.ป.ก.ก่อน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. แจ้งว่า จะต้องยื่นขอความยินยอมอีกครั้ง  ภายใน 60 วัน (ก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)  โดยใช้ชุดคำขอความยินยอมหรือขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org