หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา“Innovation for materials value added”
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 8/2/2561

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Innovation for materials value added” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

          ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “Innovation for materials value added” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายทิศทางความต้องการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 15.45 น. ณ ห้องวาสนา 6 - 8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

          การสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มิติใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต” ประกอบกับการบรรยายบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมนวัตกรรม โดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และการอภิปรายทิศทางการพัฒนาการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในซัพพลายเชนให้สามารถรองรับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมปลายน้ำ ประโยชน์ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการนำไปใช้ โดยวิทยากรจากภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา การใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของในการพัฒนาองค์กรให้สามารถเป็นผู้ผลิตวัสดุรองรับการใช้ของอุตสาหกรรมในอนาคต และพัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

          สภาการเหมืองแร่ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์การใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถส่งลงทะเบียนด่วนผ่าน QR Code หรือกรอกแบบตอบรับที่แนบส่งคืนทางโทรสารหมายเลข 0 2202 3606 หรือ E-mail: innovation.dpim@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

โทร. 0 2202 3904  โทรสาร 0 2202 3606

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org