หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  เศรษฐกิจแข็งแกร่ง… ของขวัญส่งท้ายปี 2560
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 8/1/2561

 

เศรษฐกิจแข็งแกร่ง… ของขวัญส่งท้ายปี 2560

คอลัมน์ เช้านี้ที่ซอยอารีย์

โดย พงศ์นคร โภชากรณ์ p_pochakorn@hotmail.com

       หลังจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ประกาศอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ออกมาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ไต่ระดับขึ้นเรื่อย ๆ จากไตรมาสที่ 4 ปีก่อน สิ่งที่คอเศรษฐกิจทั้งหลายอยากเห็นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 คือ ความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ

       จากข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจที่ออกมาของหลาย ๆ หน่วยงาน พบว่า เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน ยังไม่แสดงอาการแผ่วให้เห็น ดังนั้น การสรุปว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายของปีคงไม่ผิดแต่อย่างใด เราลองมาดูทีละด้าน

        ด้านที่ 1 เศรษฐกิจในระดับมหภาค ยังขยายตัวในระดับดีกว่าเดือนก่อนทุกด้าน ในด้านอุปสงค์พบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวได้สูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 13.4 ต่อปี หากคำนวณดูปริมาณจะพบว่าขยายตัวสูงถึงร้อยละ 8.4 ต่อปี และเป็นการขยายตัวได้ดีในหลาย ๆ ตลาดหลัก

        ส่วนการบริโภคสินค้าคงทน ได้แก่ รถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ 34.9 และ 10.7 ต่อปี ตามลำดับ ปรับตัวดีขึ้นควบคู่กับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค นอกจากนั้นการลงทุนภาคเอกชน ที่ดูจากการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 12.5 ต่อปี ส่วนยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตัวได้ร้อยละ 6.4 ต่อปีสูงสุดในรอบหลายปี สะท้อนให้เห็นว่า ภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่ง

        ในขณะที่ภาครัฐก็ทำหน้าที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างดี โดยดูจากรายจ่ายรวมของรัฐบาลขยายตัวสูงถึงร้อยละ 42.4 ต่อปี หรือเป็นเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 2.5 แสนล้านบาท โดยเฉพาะรายจ่ายประจำที่เร่งเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเศรษฐกิจจะมีเงินไปขับเคลื่อนให้เดินหน้าต่อไปได้

        ส่วนในด้านอุปทานของเศรษฐกิจ ที่ดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวสูงต่อเนื่องถึงร้อยละ 23.2 ต่อปี ซึ่งถือเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่ต้นปี

        ส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ดูจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมยังคงปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า จะเห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับมหภาคถือว่าแข็งแกร่งทีเดียว

        ด้านที่ 2 เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ขยายตัวแข็งแกร่งสอดคล้องกับการขยายตัวในระดับมหภาค โดยการบริโภคสินค้าคงทน อันได้แก่ ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และยอดรถจักรยานยนต์ใหม่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและเร่งตัวขึ้นเกือบทุกภูมิภาค สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภูมิภาคในอนาคตที่ดีขึ้นหลายภูมิภาค ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านบาท ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

        นอกจากนี้ การท่องเที่ยวที่ดูจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนในแต่ละภูมิภาคยังคงมีความคึกคักตามปัจจัยฤดูกาล ในขณะที่การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร อันได้แก่ ยอดรถปิกอัพจดทะเบียนใหม่และยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ก็ขยายตัวสูงในทุกภูมิภาคเช่นกัน เครื่องชี้ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากขึ้นเป็นลำดับของเศรษฐกิจระดับมหภาคเริ่มส่งผ่านลงไปยังระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดมากขึ้น

        จากข้อมูลเชิงประจักษ์และตัวเลขข้างต้น ทำให้มั่นใจว่านโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลตั้งใจทำ เริ่มผลิดอกออกผลแล้ว ถือเป็นของขวัญส่งท้ายปี 2560 ได้เป็นอย่างดี และคาดว่าในปี 2561 การขยายตัวของเศรษฐกิจจะยังแข็งแกร่งต่อไป

วันที่ 4 มกราคม 2561

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org