หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ขอเชิญส่งความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติ
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 6/9/2560

 

ขอเชิญท่านสมาชิกส่งความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติ

ขอเชิญท่านสมาชิกส่งความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติ

            กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดทำอนุบัญญัติฯ  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่       พ.ศ.2560  เนื่องจากอนุบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่ความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจำนวนหลายเรื่อง กพร.จึงประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            สภาการเหมืองแร่จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกพิจารณาร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่,ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และส่งความคิดเห็นต่อร่างประกาศ  โดยส่ามารถดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติแต่ละฉบับ ที่ www.dpim.go.th หรือ Email : pbhearing@dpim.go.th   โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.     ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิด สภาพหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีประยะเวลารับฟังความคิดเห็น เริ่มต้น  5 กันยายน 2560 สิ้นสุด 20 กันยายน 2560

 

2.     ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือเขตไหล่ทวีป ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  5 กันยายน 2560 สิ้นสุด 20 กันยายน 2560

 

3.     ร่างระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและค่าใช้จ่ายในการทำประชามติ เพื่อการออกประทานบัตร พ.ศ.2560 ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น เริ่มต้น 31สิงหาคม 2560 สิ้นสุด 14 กันยายน 2560

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org