หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  โครงการเหมืองแร่ผ่านความเห็นชอบเดือนกรกฎาคม 2560
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 30/8/2560

 

โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนกรกฎาคม 2560

1.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคำขอประทานที่ 5/2557 เจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ ที่ตั้ง 5/2557 หมู่ 3 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช บริษัทที่ปรึกษา บริษัท ทอพ-คลาสคอนซัลแทนท์ จำกัด
 
2.  โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2551 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2551 คำขอประทานบัตรที่ 3/2551 และคำขอประทานบัตรที่ 4/2556 เจ้าของโครงการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด(มหาชน) ที่ตั้ง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
3.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2558 เจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.เนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 
4.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 เจ้าของโครงการ บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ที่ตั้ง หมู่ 1 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกด
 
5.  โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัครที่ 9/2558 เจ้าของโครงการบริษัท แชนด์ แอนด์ ชอยส์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี บริษัทที่ปรึกษา บริษัท ทอพ-คลาสคอนซัลแทนท์ จำกัด
 
6.  โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เจ้าของโครงการ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน) จำกัด ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org