หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ขอเชิญท่านสมาชิกส่งความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติ
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 21/7/2560

 

ขอเชิญท่านสมาชิกส่งความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติ

            กพร.ได้จัดทำอนุบัญญัติฯ  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560  เนื่องจากอนุบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่ความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจำนวนหลายเรื่อง กพร.จึงประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            สภาการเหมืองแร่จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกพิจารณาร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่,ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และส่งความคิดเห็นต่อร่างประกาศ  โดยส่ามารถดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติแต่ละฉบับ ที่ www.dpim.go.th หรือ Email : pbhearing@dpim.go.th   โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร่างประกาศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการแต่งแร่ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  11 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2560

ร่างประกาศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่                                       ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  11 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2560

ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การแต่งแร่                                                   ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  11 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2560

ร่างประกาศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ม.115 และ ม.116                                                          ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  11 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2560

ร่างประกาศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบ    โลหกรรม ม.112                                                                                                                           ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  11 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2560

ร่างประกาศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ และการเลิกประกอบโลหกรรม ม.113                                                                                                                       ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  12 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2560

ร่างประกาศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องตะกรันจากการประกอบโลหกรรม ม.4                           ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  12 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2560

ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การโลหกรรม ม.112                                          ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  12 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2560

ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม ม.110                             ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  เริ่มต้น  12 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2560

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org