หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  งานประชุมสัมมนาวิชาการ"ชวนเหมืองคิด...ปรับหรือปิดกับกระแสสังคมไทย"และ
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 20/6/2560

 งานประชุมสัมมนาวิชาการ"ชวนเหมืองคิด...ปรับหรือปิดกับกระแสสังคมไทย"และ"แนวโน้มและศักยภาพการพัฒนาเหมืองแร่ในกลุ่มประเทศ CLMV" เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
 
        สภาการเหมืองแร่และกรมอุตสาหกรรมพื้นและการเหมืองแร่ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจั้ยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ "ชวนเหมืองคิด...ปรับหรือปิดกับกระแสสังคมไทย"และ"แนวโน้มและศักยภาพการพัฒนาเหมืองแร่ในกลุ่มประเทศ CLMV" เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี
นายยุทธ เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org