หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  อัคราฯจี้สรุปผลศึกษาสวล.-สุขภาพเหมืองทอง
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 17/2/2560

 

อัคราฯจี้สรุปผลศึกษาสวล.-สุขภาพเหมืองทอง

 

         อัคราฯจี้ 7 โครงการรายงานเอกสารผลกระทบเหมืองทอง หลังเงินกองทุน EIA ทยอยจ่ายและอนุมัติในหลักการไปแล้วกว่า 50 ล้านบาท

 

          นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายประสานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กล่าวในฐานะคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต (กองทุน EIA) และกรรมการตรวจสอบด้านสุขภาพ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้มีความกังวลใจเรื่องการใช้เงินกองทุน EIA โครงการเหมืองแร่ทองคำ "ชาตรีเหนือ" ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากได้มีการพิจารณาอนุมัติไปแล้ว 2 โครงการเป็นเงิน 8 ล้านบาท และอนุมัติในหลักการไปแล้วอีก 5 โครงการ รวมทั้งหมด 7 โครงการ จำนวน 51.07 ล้านบาท จากจำนวนเงินกองทุนทั้งหมดที่มี 90 ล้านบาท

         ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัคราฯครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 ซึ่งมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขณะเดียวกันในส่วนของตัวแทนประชาชนรอบเหมืองทองที่อ้างว่าได้รับผลกระทบนั้น ได้เร่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมส่งรายงานการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาให้ทราบภายใน 7 วัน

         สำหรับ 2 โครงการ ได้มีการอนุมัติให้ใช้เงินไปแล้ว 8 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกายประชาชนรอบเหมือง โดย ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้จ่ายไป 4.7 ล้านบาท ซึ่งโครงการเสร็จแล้ว

2.โครงการสำรวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของเหมืองทองคำ จังหวัดพิจิตร โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้จ่ายไป 3.3 ล้านบาท โครงการแล้วเสร็จ

 

         ส่วนอีก 5 โครงการที่ได้มีการอนุมัติในหลักการไปแล้ว แต่รอรายละเอียดในการทำงานและใช้งบฯอีก 43.7 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

1.โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร การศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่อ้างอิง และการจัดทำระบบตรวจติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงินใช้จ่าย 15.3 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะที่ 1 : ค่าจ้างจัดทำฐานข้อมูลทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนรอบเหมืองทองคำ ในพื้นที่ติดต่อ 3 จังหวัด จำนวนเงินใช้จ่าย 2.8 แสนบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ รอรายงานฉบับสมบูรณ์ ระยะที่ 2 : การดำเนินการสื่อสารและจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟู/เยียวยาผลกระทบในชุมชนรอบเหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่ติดต่อ 3 จังหวัด : จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงินใช้จ่าย 12.5 ล้านบาท รอดำเนินการ

2.โครงการวิจัยตรวจสอบผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากเหมืองทองคำชาตรี บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดย ดร.วิน ไตรวิทยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงินใช้จ่าย 5.6 แสนบาท

3.โครงการวิจัยศึกษาปริมาณ ขนาด รูปร่าง และองค์ประกอบธาตุทางเคมีของละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร โดยรอบเหมืองแร่ทองคำ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด โดยวินัย ทองชุบ กรมควบคุมโรค จำนวนเงินใช้จ่าย 5.1 แสนบาท

4.โครงการสำรวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของเหมืองทองคำ จังหวัดพิจิตร เฟสที่ 2 โดย ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3.3 ล้านบาท

5.โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร การศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่อ้างอิง และการจัดทำระบบตรวจติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ต่อเนื่อง และระยะที่ 3 โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้จ่ายเงิน 23.4 ล้านบาท ซึ่งหากรวมทั้ง 7 โครงการ รวมใช้จ่ายไป 51.07 ล้านบาท มีเงินกองทุน เหลืออยู่ 38.3 ล้านบาท

        อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการเหมืองแร่ทองคำ "ชาตรีเหนือ" บริษัท อัคราฯซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 2553 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นในการดำเนินโครงการสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำโครงการชาตรีเหนือหรือกรณีที่ไม่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การศึกษา และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเงินกองทุน 90 ล้านบาท จากการสะสมเงินในบัญชีปีละ 10 ล้านบาท ได้เริ่มสมทบเข้ากองทุนมาตั้งแต่ปี 2551 และมีประกาศข้อบังคับการใช้เงินกองทุนในปี 2553

"การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกครั้งตัวแทนจากบริษัทอัคราฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนฯ ต้องการให้ทุกโครงการที่ทำการศึกษาส่งรายงานผลให้ทราบรวมถึงหลักฐานและรายละเอียดการใช้จ่ายงบฯที่ได้อนุมัติไปแล้วหลายโครงการแม้จะแจ้งว่าแล้วเสร็จแต่ยังไม่มีรายละเอียดของผลดังกล่าวซึ่งในการอนุมัติเงินกองทุนใช้จ่ายจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน EIA ซึ่งจะถูกบริหารจัดการโดยภาครัฐ"

 

ประชาชาติธุรกิจ  17 ก.พ. 2560

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org