หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ราคาแร่ตลาดลอนดอน
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 13/10/2557

 

Daily prices for 10 October 2014

LME Official Prices, US$ per tonne

Contract

Aluminium Alloy

Aluminium

Copper

Lead

Nickel

Tin

Zinc

NASAAC

Cash Buyer

2080.00

1891.00

6696.00

2056.00

16305.00

20095.00

2310.50

2145.00

Cash Seller & Settlement

2090.00

1891.50

6697.00

2057.00

16310.00

20100.00

2311.00

2150.00

3-months Buyer

2095.00

1922.00

6635.00

2065.00

16395.00

20075.00

2314.00

2175.00

3-months Seller

2105.00

1922.50

6640.00

2067.00

16400.00

20080.00

2315.00

2180.00

Dec 1 Buyer

2095.00

1957.00

6570.00

2088.00

16485.00

2333.00

2210.00

Dec 1 Seller

2105.00

1962.00

6580.00

2093.00

16585.00

2338.00

2220.00

15-months Buyer

20155.00

15-months Seller

20205.00

Dec 2 Buyer

1993.00

6515.00

2113.00

16335.00

2318.00

Dec 2 Seller

1998.00

6525.00

2118.00

16435.00

2323.00

Dec 3 Buyer

2030.00

6460.00

2123.00

16085.00

2293.00

Dec 3 Seller

2035.00

6470.00

2128.00

16185.00

2298.00

LME Official Opening stocks in tonnes

Stocks

Aluminium Alloy

Aluminium

Copper

Lead

Nickel

Tin

Zinc

NASAAC

Opening Stock

27740

4554325

149650

224950

367134

9205

731675

69860

Live Warrants

26360

1844275

129750

219150

279774

8935

587325

61260

Cancelled Warrants

1380

2710050

19900

5800

87360

270

144350

8600

Settlement Exchange Rates

Currency

Exchange rate

GB Pounds Sterling

1.6046

Japanese Yen

107.81

Euro

1.2650

Sterling equivalents

Contract

Amount

Copper Cash Seller & Settlement

£4173.62

Copper 3-months Seller

£4141.46

Lead Cash Seller & Settlement

£1281.94

Lead 3-months Seller

£1289.22

LME Index value 3078

LME Asian Benchmark, US$ per tonne

10 October 2014

Metal

Price

Aluminium

3-months ABR

1935.72

Copper

3-months ABR

6645.83

Zinc

3-months ABR

2310.23

Access real time prices and trading information via LMElive or our Licensed Data Distributor network.

Please note a 15 month prompt is published for LME Tin. One forward December prompt: LME Aluminium Alloy and LME NASAAC. Three forward December prompts: LME Aluminium, LME Copper, LME Lead, LME Nickel and LME Zinc.

The date of the Official Opening Stocks detailed above, refers to the date that the value is evaluated by the LME, rather than the date the information is published to the market in real-time stock movement reports.

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org