หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  การอนุญาตประทานบัตร
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 6/8/2557

 การอนุญาตประทานบัตร อาชญาบัตรพิเศษ และอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่
 
     เดือนเมษายน 2557 มีการอนุญาตประทานบัตร จำนวน 2 แปลงคือ
1.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินมุ่งเจริญ ประทานบัตรเลขที่ 31097/16078 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์
2.   บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 30797/16079 ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ จังหวัดตาก
 
     เดือนพฤษภาคม 2557 มีการอนุญาตประทานบัตร จำนวน 1 แปลงคือ
1.   บริษัท เอส เอส อาร์ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 25912/16080 ชนิดแร่ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org