หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  สภาการเหมืองแร่และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประชุมร่วม
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 28/7/2557

 

นายปณิธาน จินดาภู อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบการพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษ และคำขอประทานบัตรเหมืองแร่

            นายปณิธาน จินดาภู อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบการพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษ และคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการและผู้แทนจากสภาการเหมืองแร่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษ และคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการประกอบการ และสภาวการณ์ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และจะดำเนินการหารืออย่างต่อเนื่อง

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org