หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  โครงการด้านเหมืองแร่ที่ได้รับความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 10/3/2551

 
 
โครงการด้านเหมืองแร่และปิโตรเลียมที่ได้รับความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

        โครงการด้านเหมืองแร่และปิโตรเลียมที่ได้รับความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 – 31 มีนาคม 2550 มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ      เป็นโครงการด้านเหมืองแร่และปิโตรเลียม จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

   เดือนพฤศจิกายน 2549

        1.  โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ที่ตั้ง  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

        2.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ที่ตั้ง  ต.หนองข้างคอก              

             อ.เมือง จ.ชลบุรี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชลบุรีจิตต์ประเสริฐ 

   เดือนธันวาคม 2549

        3.  โครงการเหมืองแร่หินอ่อน  ที่ตั้ง  ต.หมูสี  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา   บริษัท  แดนทองไมนิ่ง  จำกัด

        4.  โครงการเหมืองแร่หินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ที่ตั้ง  ต.เจริญสุข  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย์

             นายชูศักดิ์  จริยะวรกุล      

   เดือนมกราคม 2550

        5.  โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม  ที่ตั้ง  ต.ข้างซ้าย  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฏร์ธานี บริษัท  พรทวีปาล์ม  จำกัด

        6.  โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ที่ตั้ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ บริษัท แพน โอเรียนท์                      

             รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมบริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์  รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด)

   เดือนกุมภาพันธ์  2550

 

        7.  โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม  ตั้งที่  อ่าวไทย  บริษัท  เชฟรอน  ออฟชอร์  (ประเทศไทย)  จำกัด

        8.  โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินทราย ที่ตั้ง ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

              นางสาวรัตนา  นราเลิศ

   เดือนมีนาคม 2550

  

        9.  โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสองมิติและสามมิติ  ที่ตั้ง จ.สุโขทัย,  

             จ.กำแพงเพชร,จ.พิษณุโลก  และจ.พิจิตร   บริษัท  ซีเอ็น  พีซีเอชแค  (ไทยแลนด์)  จำกัด

      10.  โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  ต.นิคมสร้างตนเอง  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  บริษัท  ต.หิรัณย์ จารึก จำกัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org