หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 18/3/2556

 แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร                                                
 
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้าในราชอาณาจักร                                                                
 
1)  สินแร่ดีบุก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม
2)  โลหะดีบุก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม
                                                                                                                          
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักร                                                                 
 
1)  สินแร่ดีบุก ปริมาณเกินห้าสิบกรัม
2)  สินแร่ทองคำ ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด
3)  สินแร่ทองแดง ปริมาณเกินสองกิโลกรัม
4)  สินแร่สังกะสี ปริมาณเกินสองกิโลกรัม
5)  สินแร่เหล็ก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม
6)  แร่ที่มีธาตุโคลัมเบียมตันตาลัม หรือทอเรียม และแร่อื่น ๆ ที่มีกัมมันตภาพรังสื ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด
7)  แร่โดโลไมต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน
8)  แร่แบไรต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน
9)  แร่ไพโรฟิลไลต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน
10) แร่เฟลด์สปาร์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน
11) แร่ยิปซัม ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน
12) ดินขาว ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน
 
ที่มา กฎกระทรวง ฉบับที่ 25(พ.ศ.2516)
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org