หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
2 มิถุนายน 2563 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
แจ้งเลื่อนการจัดการประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ.2563   อ่านต่อ...
รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 4/2563    อ่านต่อ...
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ อนุบัญญัติ ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐    อ่านต่อ...
ราคาประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
คณะกรรมการแร่เห็นชอบ คำขอฯ ของผู้ประกอบการ 9 ราย
คณะกรรมการแร่เห็นชอบ คำขอฯ ของผู้ประกอบการ 9 ราย
กพร.ประกาศนโยบายบริหารจัดการแร่ยิปซัมปี 2562
กพร.ประกาศนโยบายบริหารจัดการแร่ยิปซัมปี 2562
ลุ้นผ่านร่างกม.การนิคม ให้อำนาจเบ็ดเสร็จกนอ.
ลุ้นผ่านร่างกม.การนิคม ให้อำนาจเบ็ดเสร็จกนอ.
ตือนสถานประกอบการให้ประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง
แจ้งเตือนสถานประกอบการให้ประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง
   
   
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org