หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
29 กรกฎาคม 2564 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
การประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2563   อ่านต่อ...
การประชุมสัมมนาเรื่อง “การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่”   อ่านต่อ...
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ อนุบัญญัติ ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐    อ่านต่อ...
กฏกระทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๔   อ่านต่อ...
ะทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๔
กฏกระทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๔
ประทานบัตรภายใต้ "พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560" ช้าหรือเร็ว
จับตากระบวนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรภายใต้ "พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560" ช้าหรือเร็ว
ตะกั่ว สังกะสี และทองคำ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564
ราคาประกาศแร่ตะกั่ว สังกะสี และทองคำ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564
ราคาทองคำวันนี้ 2 มี.ค.64 (YLG)
ราคาทองคำวันนี้ 2 มี.ค.64 (YLG)
 
   

 

 

การบริการ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
ราคาประกาศแร่ดีบุก
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org