หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
29 ตุลาคม 2563 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
การประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2563   อ่านต่อ...
กำหนดพื้นที่เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง   อ่านต่อ...
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ อนุบัญญัติ ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐    อ่านต่อ...
สถิติจำนวนเหมืองแร่และจำนวนคนงาน ตั้งปี 2558 - 2562   อ่านต่อ...
ถิติจำนวนเหมืองแร่และจำนวนคนงาน ตั้งปี 2558 - 2562   
สถิติจำนวนเหมืองแร่และจำนวนคนงาน ตั้งปี 2558 - 2562
ราคาประกาศแร่ดีบุก ตะกั่ว ทองคำ วันที่ 28 ต.ค.63   
ราคาประกาศแร่ดีบุก ตะกั่ว ทองคำ วันที่ 28 ต.ค.63
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 16 ต.ค.63 วายแอลจี
วิเคราะห์ราคาทองคำวันที่ 16 ต.ค.63 วายแอลจี
ละแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไชด์ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ประกาศราคาแร่ดีบุก ตะกั่ว ทองคำ และแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไชด์ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
   
การบริการ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
ราคาประกาศแร่ดีบุก
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org